Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι Γενικοί Όροι του Forao.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας Forao.gr (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του Forao.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του Forao.gr. Η εγγραφή του μέλους και η χρήση των υπηρεσιών του Forao.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το Forao.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του.

Πρόσβαση

Η συμμετοχή ως μέλος και η καταχώρηση προϊόντων μέσω του Forao.gr, καθώς η  χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά,  είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής ενός μέλους είναι η γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων, καθώς και των στοιχείων της εταιρείας (ονομ/νο, διεύθυνση: οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, στοιχεία ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.) για την έκδοση τιμολογίου.

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Forao.gr με οποιονδήποτε τρόπο και ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Forao.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των προσφορών του και όχι το Forao.

Το μέλος συμφωνεί ότι το Forao.gr θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με την παρεχόμενη προς αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία –newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Το μέλος παρέχει την συγκατάθεσή του για την αποστολή μηνύματος (sms) από το forao.gr ή συνεργάτη αυτού στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με σκοπό για την αποστολή μηνύματος για την ενημέρωση του μέλους αναφορικά με το ποσό οφειλής προς το forao.gr. To μέλος συναινεί επίσης ότι το forao.gr δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να γνωστοποιεί στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης εκτός από τον προαναφερθέντα τρόπο μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα κατά την εγγραφή ταχυδρομική διεύθυνση.

Εφόσον το επιθυμεί το μέλος, το Forao.gr θα παραιτηθεί (άρει τη συναίνεσή του) από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του για τους ως άνω διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο members@forao.gr ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου.

Η λύση της ιδιότητας του μέλους είναι δυνατή οποτεδήποτε με την λύση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του.

Το Forao.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους(προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του Forao.gr. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του Forao.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το Forao.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το Forao.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία όπως για συνδρομές καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του Forao.gr.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το forao.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας Forao.gr.

Λειτουργία

To Forao.gr δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες του, δωρεάν, της άμεσης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων, των οποίων το περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε καταστήματος. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα ανανεώνονται αυτόματα και το Forao δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα στους επισκέπτες του.

Το Forao.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η απόφαση της αγοράς καθοιονδήποτε  τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπεται από τους Όρους Συναλλαγής του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος. Το forao.gr, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το forao.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

Το Forao.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του Νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το forao.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του Νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.

Σε κάθε περίπτωση το Forao.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, μαϊμούδες, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το forao.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του Νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας

Τελικές Διατάξεις

Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Forao.gr ή για τη λύση της ιδιότητας του μέλους (από το ίδιο ή από την Forao.gr). Το Forao.gr επίσης δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή ενός ή περισσοτέρων μελών ή να προβεί σε λύση της ιδιότητας του μέλους χωρίς αιτιολογία και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους.

Όλες οι διαφορές μεταξύ του Forao.gr και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η πλοήγηση ή η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της σελίδας αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του Forao.gr.

Πολιτική Απορρήτου

H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Forao.gr («Δικτυακός Τόπος») και ισχύει γενικά για τα μέλη και τους επισκέπτες μας. Όλες οι πρακτικές στο forao.gr είναι σύμφωνες με την Ελληνική νομοθεσία.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Forao.gr χωρίς να μας πείτε ποιος είστε και χωρίς να αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Όταν μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεχόμενοι τους όρους, κανονισμούς και την πολιτική προστασίας δεδομένων του Δικτυακού Τόπου, δεν είστε πλέον ανώνυμοι σε εμάς. Αν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, δίνεται την συγκατάθεση σας στην μεταφορά και αποθήκευση των πληροφοριών στους servers μας.

Μπορούμε να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις εξής προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Διεύθυνση e-mail, πληροφορίες φυσικής επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ κτλ. και (ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε) μερικές φορές οικονομικές πληροφορίες όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
 • Ταυτότητες Χρήστη και Μυστικοί Αριθμοί (κωδικοί), στατιστικά σε εμφανίσεις σελίδων, κίνηση από και προς τον Δικτυακό Τόπο, και στοιχεία διαφημίσεων: άλλες πληροφορίες περιλαμβανομένων και των IP διευθύνσεων. Εάν δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες το Forao.gr μπορεί να απαγορεύσει την χρήση του Δικτυακού Τόπου σε αυτά τα μέλη, όπως και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την αποκλειστική κρίση της διοίκησης του Δικτυακού Τόπου.

Δεν πουλάμε ούτε νοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή συνεργαζόμενες εταιρίες για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση σας, η οποία είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού ενημερωτικού μηνύματος(email). Μπορεί να συνδυάσουμε τα στοιχεία σας με πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες εταιρίες (όπως δημογραφικά στοιχεία) για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:

 • Παρέχουμε υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών που ζητάτε
 • Λύνουμε διαφωνίες, συλλέγουμε οφειλές, και να λύνουμε προβλήματα
 • Αποτρέπουμε πιθανές απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και να επιβάλουμε τις Γενικές Αρχές Χρήσης και Κανόνες Λειτουργίας
 • Προσαρμόζουμε, μετράμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο και σχεδιασμό του Δικτυακού Τόπου
 • Σας ενημερώνουμε για στοχευόμενο μάρκετινγκ, ανανέωση των υπηρεσιών και προωθητικές προσφορές βασισμένες στις δικές σας επικοινωνιακές προτιμήσεις – σύγκριση των πληροφοριών για ακρίβεια και επιβεβαίωση τους από τρίτους.

Αποκάλυψη των στοιχείων σας

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε σε νομικές απαιτήσεις, να επιβάλουμε τις πολιτικές μας, να ανταποκριθούμε σε ισχυρισμούς ότι μία καταχώρηση, δημοπρασία ή άλλο περιεχόμενο παραβαίνει τα δικαιώματα των άλλων, ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, περιουσία και ασφάλεια άλλων.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Μέλη της εταιρίας μας ως βοήθεια για τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών παράνομων πράξεων και την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών (οι εταιρικοί συνεργάτες θα προωθήσουν μόνο σε μέλη που επιθυμούν αυτές τις υπηρεσίες).
 • Επιβολή νόμου ή άλλες κυβερνητικές διατάξεις, σε ανταπόκριση επιβεβαιωμένης αίτησης για εγκληματική έρευνα ή υπόνοια παράνομης δραστηριότητας. (Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αποκαλύψουμε όνομα, πόλη, νούμερο τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστορικό Ταυτότητας Μέλους, παράπονα απάτης, ιστορικό προσφορών και ιστορικό λίσταs καταχωρήσεων.
 • Οι συμμετέχοντες στο υπό την Συμφωνία Απόρρητου, οι οποίοι όπως με την δική μας διακριτικότητα και πίστη θεωρούμε απαραίτητο ή πρέπον σε σχέση με έρευνα απάτης, καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας, πειρατεία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα (σε τέτοιες περιπτώσεις θα αποκαλύπτουμε όνομα, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, νούμερο τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση και όνομα εταιρίας).

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, σε μία προσπάθεια σεβασμού των προσωπικών σας δεδομένων και της δυνατότητάς μας να διατηρήσουμε την κοινότητα ελεύθερη από τους πράτοντες κακό, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε νομικές αρχές, άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή τρίτους χωρίς εισαγγελική διαταγή, δικαστική απόφαση ή ουσιαστική παρόμοια νομική διαδικασία, εκτός αν καλή πίστη θεωρήσουμε ότι η αποκάλυψη των στοιχείων είναι απαραίτητη για την αποτροπή καίριας φυσικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή για αναφορά ύποπτης παράνομης πράξης.

Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» (μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο) σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου ώστε να μπορούμε να αναλύσουμε την ροή της ιστοσελίδας, τροποποίηση των υπηρεσιών μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα προώθησης, και να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη και ασφάλειά μας.

Μερικά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για τα Cookies είναι:

 • Προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης των cookies.
 • Χρησιμοποιούμε τα cookies για να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε και να διατηρήσουμε την κατάσταση «εισόδου».
 • Τα περισσότερα cookies είναι «cookies επίσκεψης», εννοώντας ότι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο στο τέλος της επίσκεψής σας.
 • Είστε πάντα ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει ο browser σας, παρότι μία τέτοια πράξη μπορεί να επηρεάσει την χρήση σας στο Δικτυακό Τόπο.
 • Μπορεί να συναντήσετε cookies από τρίτους σε συγκεκριμένες σελίδες του Δικτυακού Τόπου τα οποία δεν ελέγχουμε. (Για παράδειγμα, αν δείτε μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει άλλος χρήστης, μπορεί να υπάρχει «cookie» τοποθετημένο από αυτή την ιστοσελίδα). Όχι spam, spyware ή spoofing Εμείς και τα μέλη μας δεν ανεχόμαστε spam. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συντονισμένες οι προτιμήσεις επικοινωνίας στο profile σας. Δεν έχετε άδεια να προσθέτεται άλλα μέλη του forao.gr, ακόμα και αυτούς που έχουν αγοράσει από εσάς, στην λίστα διευθύνσεων (φυσική ή ηλεκτρονική) χωρίς την δική τους συγκατάθεση.
Προσφορά Εγγραφής

Η προσφορά εγγραφής ισχύει για τα 10 μέλη τα οποία θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ως νεα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα οποία θα πληρώσουν την πρώτη συνδρομή χωρίς να προσαυξηθεί με το Φ.Π.Α.. Η προσφορά αφορά όλες τις συνδρομές και ισχύει για τον πρώτο μήνα. Μετά το πέρας του μήνα ισχύει η προσαύξηση του Φ.Π.Α. επί του τιμοκαταλόγου.

Συχνές Ερωτήσεις